Blog

Javni natječaj za prijem vježbenika u Turistički ured Turističke zajednice Grada Požege

Temeljem odluka Turističkog vijeća i Skupštine Turistička zajednica Grada Požege objavljuje Javni natječaj za prijem vježbenika na radno mjesto Stručni suradnik na poslovima digitalizacije i inventarizacije turističkih resursa. Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 6. travnja 2021. godine.

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19. i 42/20.), te Statuta Turističke zajednice Grada Požege („Službene novine Grada Požege“ broj 10/20.) i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Požege, direktorica Turističke zajednice Grada Požege, dana 6. travnja 2021. godine, raspisuje

 

                                                       JAVNI NATJEČAJ


 

1. Za prijam vježbenika radi osposobljavanja na radnom mjestu Stručnog suradnika na poslovima digitalizacije i inventarizacije turističkih resursa, u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Požege, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža - 12 mjeseci.

2. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  

   diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij

   (stručni specijalist/specijalistica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) -

   smjer turizam

- bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika

- poznavanje rada na osobnom računalu

- vozačka dozvola B kategorije.

Prednost imaju kandidati koji se aktivno služe engleskim i njemačkim jezikom

3. Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

4. Uz prijavu na Javni natječaj, kandidati obvezno prilažu:
     - životopis sa zamolbom za posao
     - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne ili domovnice)
     - dokaz o stručnoj spremi (diploma)
     - dokaz o poznavanju rada na računalu (vlastoručno potpisanu izjavu ili drugi odgovarajući

       dokument)

     - dokaz o aktivnom znanju najmanje jednog svjetskog jezika
                  - dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
                  - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

                  - vozačku  dozvolu B kategorije.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata biti će predočen izvornik ili ovjerena preslika.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju i u obliku navedenom u natječaju.

5. Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Turistička zajednica Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 11, 34000 Požega, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za vježbenika na radno mjesto - Stručni suradnik na poslovima digitalizacije i inventarizacije turističkih resursa“.

6.  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete, sukladno ovom Javnom natječaju pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja i/ili intervjua. Način i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na službenim stranicama Turističke zajednice Grada Požega (www.pozega-tz.hr), najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

8. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.